عایق های رطوبتی نانوشیلد

تگ : #عایق کاری پشت بام سهروردی

نانو بام در سهروردی

برای عایق کاری بام در سهروردی تهران از عایق رطوبتی سفید نانو بام استفاده شد. آب بندی پشت بام این ساختمان به سرعت توسط پرسنل انجام گردید.


"عایق کاری پشت بام سهروردی" را در سایت جستجو کنید !

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن