عایق های رطوبتی نانوشیلد

آب بندی فشار منفی

همواره در بحث آب بندی و عایق کاری در همه حوزه ها، موضوع فشار منفی و مثبت آب مطرح بوده و هست. در این مطلب به تعریف و بررسی فشار مثبت و منفی آب می پردازیم و نحوه ی مقابله با آن را توضیح خواهیم داد.

عایق کاری رطوبتی برای فشارهای منفی و مثبت آب

نفوذ نم و رطوبت، سطح اجزای نم پذیر ساختمان را پوسته می کند و از حالت یک دست خود خارج می سازد. همچنین ایجاد باکتری ها و کپک ها و شوره زدن از نتایج آب بندی نکردن این موارد می باشد که می تواند ساکنین را مورد آزار قرار دهد و هزینه های مضاعف تعمیرات تحمیل نماید. همچنین بوی رطوبت ناشی از نفوذ آب به داخل ساختمان بسیار بد و آزار دهنده است. به همین دلیل جهت جلوگیری از بروز و رشد چنین مشکلاتی نیاز به آببندی و عایق کاری رطوبتی اجتناب ناپذیر است.
وقتی صحبت از عایق کاری رطوبتی و آب بندی می شود یعنی باید پوشش یا غشایی داشته باشیم که به سطح اعمال شود و بتواند در مقابل تراوایی آب مقاومت کند. در واقع ما نیاز به غشایی ناتراوا نسبت به آن نیاز داریم. اما این مسئله مطرح می گردد که این تراوایی در چه جهتی می باشد. در اینجا آب بندی فشار منفی و مثبت آب به میان می آید.

آب بندی فشار مثبت

زمانی که مثلا استخری را عایق بندی می کنیم می خواهیم در مقابل هدررفت آب مقاومت کنیم. در این مورد آب از سمتی به صورت مستقیم با عایق در ارتباط است و به این حالت فشار مثبت آب می گوییم. یا برای مثال وقتی بام، نما، سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه، سطح داخلی مخازن آب و فاضلاب را عایق کاری رطوبتی می نماییم یعنی با فشار مثبت آب سروکار داریم.

عایق کاری فشار مثبت آب

برای آب بندی فشار مثبت نیاز به عایق های نظیر عایق نانوبام، عایق نانومالتی تک جزئی، عایق نانوکالر و نانوآردوکالر داریم.

baam

آب بندی فشار منفی

زمانی که یک چاله آسانسور را عایق کاری رطوبتی می کنیم و یا دیوارهای یک زیرزمین یا پارکینگ (طبقات منیف ساختمان) را عایق کاری می نماییم یعنی با فشار منفی آب سرو کار داریم. زیرا سطح چاله آسانسور را عایق می کنیم، اما آب در واقع از خاک و سطح زیرزمینی یعنی از قسمت پشتی سطحی که عایق کاری شده است تمایل به نفوذ دارد. اینجا یعنی در مقابل فشار منفی آب عایق کاری نموده ایم.

عایق کاری فشار منفی

در این مورد از عایق نانومالتی دو جزئی برای مقابله با فشار منفی آب استفاده می نماییم.

manfii

برای هر نوع عایق بندی رطوبتی ساختمانی و صنعتی، اعم از آب بندی فشار مثبت یا منفی آب، می توانید با کارشناسان ما در نانوشیلد تماس حاصل نمایید.

مزایای عایق های رطوبتی نانوشیلد:

انواع عایق ساختمانیانواع کاربردهای عایق رطوبتی

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن