عایق های رطوبتی نانوشیلد

عایق بندی طبقات منفی

پروژه جدید این شرکت عایق بندی رطوبتی طبقات منفی در شهرک شهید بهشتی واقع در شهید بابایی می باشد. این پروژه توسط تیم اجرایی این شرکت با عایق دوجزئی نانومالتی انجام گرفت.

عایق کاری طبقات منفی در شهرک شهید بهشتی

یکی از مکان های ساختمان که بسیار به عایق کاری رطوبتی نیاز دارد طبقات منفی ساختمان می باشد. زیرا بسیار در معرض نم و رطوبت هستند خصوصا تحت فشار منفی آب از سمت آبهای سفره های زیرزمینی و رطوبت موجود در خاک هستند. یکی از عایق های رطوبتی نانوشیلد برای مقابله با فشار منفی طراحی و تولید شده است و چندین پروژه با این عایق انجام گرفته است. در  پروژه ی حاضر نیز در شهرک شهید بهشتی واقع در شهید بابایی طبقات منفی یک ساختمان را با عایق دوجزئی نانومالتی عایق بندی کردیم. عایق دوجزئی نانومالتی علاوه بر مقاومت در برابر فشارهای منفی آب در برابر سایش و ضربات مکانیکی هم مستحکم و منعطف می باشد، از اینرو برای عایق بندی کف هم از این عایق پرقدرت استفاده شد. این عایق در برابر راه رفتن یا عبور خودرو دچار خرابی، پارگی و... نمی شود.

اجرای عایق رمپ سعادت آباداجرای عایق رطوبتی سیوان سنتر

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن