عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانوشیلد در نمایشگاه بین المللی تهران

نانوشیلد در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020 حضور یافت و مورد توجه هیئت های بازرگانی متفاوت از کشورهای مختلف قرار گرفت. در این نشست ها پیرامون کاربردهای فراوان عایق های رطوبتی پلیمری نانوشیلد، کارایی آنها و مسایل صادرات به کشورهای مجاور بحث شد.

نانوشیلد در نمایشگاه بین المللی ساختمان 2020

نانوشیلد در نمایشگاه بین المللی ساختمان حضور یافت.

در این نمایشگاه پیرامون مسایل صادرات به دیگر کشورها و بررسی توانایی و کارایی عایق های رطوبتی پلیمری نانوشیلد بحث و گفتگو شد.

تیتان چیست؟عایق رطوبتی پلیمری چیست؟

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن