عایق های رطوبتی نانوشیلد

نانو چسب سیمان 300

مایعی برنگ سفید با خاصیت روان کنندگی که بعنوان باندینگ پرایمر با مصرف گسترده در صنعت ساختمان بعنوان چسب بتن ، افزودنی به ملات، سیمان، پودر سنگ و سیمان بتن که ماله خوری ملات و بتن را بهبود بخشیده و مقاومت خمشی را افزایش میدهد

چسب سیمان

 نانو چسب 300 محصولی تک جزئی مایع برنگ سفید با خاصیت روان کننده بعنوان باندینگ پرایمر با مصرف گسترده در صنعت ساختمان بعنوان چسب بتن ، افزودنی به ملات، سیمان، پودر سنگ و سیمان بتن که خصوصیت هاو ماله خوری  بتن و ملات  را بهبود بخشیده مقاومت خمشی را افزایش داده و میتوان کاربردهای گسترده ای برای این محصول تعریف کرد.
در نماسازی های سیمان سفید به همراه نانو پودر خصوصا در نماهای ابزار سیمانی رئولوژی ملات را بهبود بخشیده جذب آب را کاهش داده و کاربر از مصرف آن احساس رضایت می نمائید.

مقدار مصرف چسب سیمان 300

نانو چسب 300 به همراه نانوپودر 1 در ملات سیمان با هم و بصورت میکس شده استفاده می شود. نانوچسب 300 به میزان 2 درصد وزن ملات مخلوط و آماده می شود.


نانو پودر 2نانو چسب بتن 1000

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن