عایق های رطوبتی نانوشیلد

مزایای نانومالتی نسبت به ایزوگام

عایق رطوبتی نانومالتی مزایای بسیاری نسبت به قیرگونی و ایزوگام دارد که از جمله آن می توان به نحوه اجرا، واکنش های شیمیایی در مقابل حلال ها ،تحمل فشارمتفاوت، اثرات زیست محیطی متفاوت ،و کاربری های گوناگون آن اشاره کرد.

مزایای عایق رطوبتی نانو  نسبت به قیرگونی و ایزوگام

عایق رطوبتی نانو مالتی در مقایسه با ایزوگام و قیرگونی تفاوت های زیادی دارند  از جمله:

امتیازات عایق رطوبتی نانو

آشنایی با ایرلس پاش

عایق های رطوبتی نانوشیلد راه حلی مطمئن